ABOUT US

เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด ได้ลงทุน สร้างศูนย์ Datacenter เองในนาม Metrabyte Datacenter จดทะเบียนโดย บริษัท เมทราไบต์ ดาด้าเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ชั้น 18 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งบริหารงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด และบริษัท เมทราไบต์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด อาคารดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของศูนย์กลางของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของประเทศ มายาวนานกว่า 10 ปีทำให้เชื่อมต่อ Internet ต่างประเทศ เร็วกว่าทุกที่